Keynote Speakers

  • Ginestra Bianconi,  London
  • Yasser Omar, Lisbon
  • Michael Trupke, Vienna
  • Stephanie Wehner, Delft